Pandora (LP 2013)

by Hibakusha

/
1.
2.
01:53
3.
4.
02:33
5.
6.
01:35
7.
01:35
8.
9.
02:02
10.
11.
01:52
12.
13.
01:42
14.
01:31
15.
03:24

about

Havel - guitar, vocal
Dan - guitar, vocal
Blanka - bass, vocal
Marzena - drums

credits

released August 10, 2013

recorded & mixed at Shaark studio in Bzenec, Czech Republic. this album is dedicated to THE BLACK FISH organisation (www.theblackfish.org)

tags

license

about

Hibakusha Czechia

We are crust grind core band from Orlová, Czech Republic and we have been polluting this crazy world since 1996. Check out our website to get more information and music. Cheers!

contact / help

Contact Hibakusha

Track Name: Ledová láva
LEDOVÁ LÁVA
PARADOXY, PROTIMLUVY

NENÁPADNÁ VÝSTŘEDNOST, HLUČNÉ TICHO
SUCHÝ HADR NA DNĚ MOŘSKÉM, LEDOVÁ LÁVA

PARADOXY, PROTIMLUVY, ŽIVÁ MRTVOLA
SPRAVEDLIVÝ SVĚT,OSLEPUJÍCÍ TMA

---

ICE-COLD LAVA
PARADOX, CONTRADICTION

INCONSPICIOUS ECCENTRICITY, NOISY SILENCE
DRY SOCKS ON THE BOTTOM OF THE SEE, ICE-COLD LAVA

PARADOX, CONTRADICTION, LIVING DEAD
RIGHTEOUS WORLD, BLINDING DARKNESS
Track Name: Pouto
POUTO
SPOUTÁNI OKOVY CHAMTIVÝCH KORPORACÍ
NIČÍME PŘIROZENÉ POUTO S MATKOU ZEMÍ
PRALESNÍ EKOSYSTÉM ZNIČÍME BULDOZÉRY
A NAHRADÍME PLANTÁŽEMI SÓJI

2100 – UŽ NEPROVLEČEM UCHEM JEHLY
2100 – NIT, CO SE ROZDĚLILA VE DVÍ

30 TISÍC KILOMETRŮ ČTVEREČNÍCH ZA JEDEN ROK
AMAZONSKÝ PRALES DECIMUJE CHAMTIVOST
MILIÓNY DRUHŮ ZVÍŘAT A MNOHO INDIÁNŮ
NENECHME JE SAMOTNÉ STÁT V BOJI ZA ZÁCHRANU

---

BOND
WE ARE HANDCUFFED BY GREEDY CORPORATIONS
WE ARE DESTROYING OUR NATURAL BOND WITH MOTHER EARTH
WE WILL RAID RAINFORESTS WITH BULLDOZERS
AND START SOYA PLANTATIONS ON THEIR PLACE

2100 – WILL NOT GET THROUGH THE EYE OF A NEEDLE
2100 – THREAD THAT HAD SPLIT IN TWO

30 THOUSAND SQUARE KILOMETERS IN A YEAR
AMAZON FOREST DECIMATED BY GREED
MILLIONS OF ANIMAL SPECIES AND INDIAN TRIBES
DO NOT LET THEM STAND ALONE IN THE FIGHT FOR THEIR LAND
Track Name: Rádio svobodná KLDR
RÁDIO SVOBODNÁ KLDR
PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD
HLADOMOR A PŘÍDĚL JÍDLA
PROPAGANDA JEDNÉ STRANY
KIM IR-SEN - VEČNÝ VŮDCE

KONCENTRAČNÍ TÁBORY
JEŠTĚ V TOMTO STOLETÍ
VOJENSKÉ PŘEHLÍDKY
CHOREOGRAFICKÁ CVIČENÍ

PODPOŘME JE V BOJI
V BOJI ZA LIDSKÁ PRÁVA
JEJICH REVOLUCE
NEBUDE SAMETOVÁ

---

RADIO FREE NORTH KOREA
ABUSE OF HUMAN RIGHTS
FAMINE AND FOOD RATIONS
PROPAGANDA OF ONE PARTY
KIM IR-SEN – ETERNAL LEADER

CONCENTRATION CAMPS
EVEN IN THIS CENTURY
MILITARY PARADES
CHOREOGRAPHIC EXERCISE

SUPPORT THEM IN THEIR FIGHT
IN THE FIGHT FOR HUMAN RIGHTS
THEIR REVOLUTION
WILL NOT BE A VELVET ONE
Track Name: Akce T4
AKCE T4
EUTANAZIE BEZCENNÝCH JEDINCŮ
PODCHYCENÍ GENETICKÝCH NEMOCÍ
ODBORNÉ DĚTSKÉ STŘEDISKO
JAKÝKOLIV DEFEKT - USMRTIT

EUTANAZIE BEZCENNÝCH JEDINCŮ
VYVRAŽĎOVÁNÍ POSTIŽENÝCH OSOB
ZNÁMKA SMRTI – EPILEPSIE ČI SENILITA
OXID UHELNATÝ V UZAVŘENÉM PROSTORU

NA ZÁMKU GRAFENECK ČI V HADAMARU
PLYNOVÉ KOMORY, KREMATORIA
POKUSNÉ OBJEKTY K VĚDECKÝM ÚČELŮM
LUMINALEM K SMRTÍCÍ BRONCHITIDĚ

---

ACTION T4
EUTHANASIA OF WORTHLESS INDIVIDUALS
EXPERIMENTS WITH GENETIC DISEASES
PROFESSIONAL CHILDREN'S CENTER
ANY HANDICAP TO BE KILLED

EUTHANASIA OF WORTHLESS INDIVIDUALS
EXTERMINATION OF DISABLED PEOPLE
EPILEPSY OR SENILITY IS CERTAIN DEATH
CARBON MONOXIDE INTO CLOSED ROOM

AT THE GRAFENECK CASTLE OR IN HADAMAR
GAS CHAMBERS, CREMATORIA
EXPERIMENTAL SUBJECTS FOR SCIENTIFIC PURPOSES
WITH LUMINAL TO DEADLY BRONCHITIS
Track Name: Betsur - stvoř si nepřítele
BETSUR – STVOŘ SI NEPŘÍTELE
SE STRACHEM V ZÁDECH – DOBŘE SE VLÁDNE
NEVINNÉ OBĚTI – OD NEPAMĚTI
POD PALCEM MÉDIA – VYMAZÁN ROZUM
OSTATNÍ NÁZORY – KONSPIRAČNÍ TEORIE

VNUKNUTÍ STRACHU – NEJLEPŠÍ UPEVNĚNÍ MOCI
VÁLEČNÝ KONFLIKT – ODDÁLENÍM KRIZE
TEROR A HLÍDÁNÍ – VLASTNÍCH LIDÍ
VELKÝ BRATR – V PRAXI TO ŘÍDÍ

---

BETSUR – CREATE YOUR ENEMY
IT IS GOOD TO REIGN WITH FEAR BEHIND YOUR BACK
INNOCENT VICTIMS – FOR CENTURIES
MEDIA UNDER CONTROL - ERASED MIND
OTHER OPINIONS – CONSPIRATION THEORIES

INSPIRE THEM WITH FEAR - BEST WAY TO CONSOLIDATE THE POWER
MILITARY CONFLICT – CRISIS IS DELAYED
TERROR AND CONTROL OF OWN PEOPLE
BIG BROTHER GOVERNS IT FOR REAL
Track Name: Pandora
PANDORA
VODA CHUTNÁ JAK ODPADKY
PANDORA, PANDORA
ZLO JE VENKU, NECHCE ZPÁTKY
HARPYJE SI BROUSÍ ZUBY
PANDORA, PANDORA
NEŽÁDOUCÍ KROUŽÍ VŠUDY

VIRUS NAPADL CELÝ GLÓBUS
PANDORA, PANDORA
DÉMONI ZAS SLAVÍ FUNUS
NADĚJE NEZBYLA ŽÁDNÁ
PANDORA, PANDORA
LIDSTVO VYPUSTILO ĎÁBLA

---

PANDORA
WATER TASTES LIKE GARBAGE
PANDORA, PANDORA
EVIL GOT OUT AND DOES NOT GO BACK
HARPIES ARE SHARPENING THEIR TEETH
PANDORA, PANDORA
THE UNWANTED ARE EVERYWHERE

THE VIRUS INFECTED THE WHOLE WORLD
PANDORA, PANDORA
DEMONS CELEBRATE FUNERALS AGAIN
THERE IS NO HOPE
PADNORA, PANDORA
MANKIND HAS RELEASED THE DEVIL
Track Name: Bandeirantes
BANDEIRANTES
ZDECIMOVALI CELÉ - CIVILIZACE
ZAVLEKLI NEZNÁMÉ - INFEKCE
AZTÉCKÁ ŘÍŠE - ZNIČENA
INCKÁ ŘÍŠE - VYHLAZENA

BANDEIRANTES

DĚLA PROTI LUKŮM, VYTVOŘENÍ ŘÍŠE
NAD KTEROU SLUNCE NIKDY NEZAPADÁ
NENASYTNOST DALŠÍCH EVROPANŮ
AMAZONKA ZBARVENÁ TEMNĚ DO RUDA

EPIDEMIE PRAVÝCH - NEŠTOVIC
CONQUISTADOŘI VRAŽDÍCÍ - OBYVATELE
PRO ROZVOJ A - ZBROJENÍ
ŠPANĚLÉ, PORTUGALCI - PROLÉVAJÍ KREV

---

BANDEIRANTES
THEY DECIMATED WHOLE CIVILIZATIONS
THEY BROUGHT UNKNOWN INFECTIONS
AZTEC EMPIRE – DESTROYED
INCA EMPIRE – EXTERMINATED

BANDEIRANTES

CANNONS AGAINST BOWS, CREATION OF THE EMPIRE
WHERE THE SUN NEVER SETS
GLUTTONY OF OTHER EUROPEANS
AMAZON RIVER COLOURED IN DARK RED

EPIDEMIC OF VARIOLA VIRUS
CONQUISTADORS KILL THE CITIZENS
FOR THE PROGRESS AND ARMAMENT
SPANISH AND PORTUGUESE ARE SHEDDING BLOOD
Track Name: Super - Termit
SUPER-TERMIT
NEUDĚLALI Z NÁS TOTÁLNÍ TROTLY?
VEŠKERÝ ROZUM SI ŘEKL SPOČNI?
VĚDECKÉ NÁZORY HODILI POD STŮL?
JEŠTĚ POCHYBUJEŠ KDO TO TADY ŘÍDÍ?

VÍCE JAK 10 LET LŽI POSLOUCHÁME
ČTEME A ČUMÍME NA DOKUMENTY
ÚSUDEK SVŮJ VŠAK DÁVNO JIŽ MÁME
JAK DLOUHO VYDRŽÍ SE SVOJÍ VERZÍ?

KOLOSY Z OCELY ZA HOĎKU SE HROUTÍ
PENTAGON NAPADEN, KAMERY MLČÍ
NÁHODOU SPADNE VLÁDNÍ BUDOVA
CELÝ SVĚT MLČÍ, PAK KDO TOMU VELÍ?

---

SUPER-TERMITE
DID THEY TURN US INTO COMPLETE IDIOTS?
DID OUR MIND TAKE A REST?
WERE SCIENTIFIC VIEWS UNDER RUG SWEPT?
DO YOU STILL DOUBT WHO IS IN CHARGE HERE?

WE LISTEN TO THEIR LIES FOR MORE THAN TEN YEARS
WE READ AND STARE AT THE DOCUMENTARIES
BUT WE ALREADY HAVE OUR OPINION
HOW LONG CAN THEY HIDE THE TRUTH?

STEEL GIANTS THAT COLLAPSE IN ONE HOUR
PENTAGON IS UNDER ATTACK AND NO FOOTAGE ON CCTV
GOVENMENT BUILDING FALLS DOWN BY ACCIDENT
WHOLE WORLD IS SILENT, SO WHO IS IN CHARGE HERE?
Track Name: Hegemonie
HEGEMONIE
ZLOČIN, ZLOČIN – V POZADÍ KAŽDÉHO VELKÉHO MAJETKU
ZLOČIN, ZLOČIN – NAPROSTÁ LHOSTEJNOST, ROZDĚL A PANUJ
JEBAT, JEBAT – VAŠI PRŮHLEDNOU RÉTORIKU
JEBAT, JEBAT – VAŠE TELEVIZNÍ PROGRAMY

DRAVÁ MENŠINA SE V NOVÉ DOBĚ
SNAŽÍ URVAT CO NEJVĚTŠÍ KRAJÍC
KONZUMNÍ VĚTŠINA SE POKOUŠÍ NAJÍT
STABILITU V DŘÍVĚJŠÍCH STEREOTYPECH

---

HEGEMONY
CRIME, CRIME IS BEHIND ALL GREAT POSSESIONS
CRIME, CRIME – TOTAL APATHY, JUST DIVIDE THE POSTS AND RULE
FUCK, FUCK YOUR TRANSPARENT RHETORICS
FUCK, FUCK YOUR TV CHANNELS

RAGING MINORITY IS TRYING TO SNATCH
THE GREATEST BIT THESE DAYS
CONSUMER MAJORITY IS TRYING TO FIND
THE STABILITY IN THE PAST STEREOTYPES
Track Name: Zneužitý pentagram
ZNEUŽITÝ PENTAGRAM
SYMBOL – STARÝ VÍCE NEŽ TISÍCE LET
HVĚZDA – PĚTICÍPÁ JEDNÍM TAHEM
PENTA – JE NEJSILNĚJŠÍ SPOJENÍ
VESMÍR – OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH

MAGIE – PLANOUCÍ HVĚZDA MÁGŮ
VENUŠE – NA SVÉ OBĚŽNÉ DRÁZE
PROTEKTOR – PŘED DÉMONY A TROLLY
BAPHOMET – Z MÝTU STVOŘEN KULT

---

MISUSED PENTAGRAM
SYMBOL – MORE THAN THOUSAND YEARS OLD
STAR – FIVE-POINTED, DRAWN IN ONE GO
PENTA – IS THE STRONGEST CONNECTION
UNIVERSE – FIRE, WATER, EARTH AND AIR

MAGIC – IS SORCERER’S FLAMING STAR
VENUS – ON ITS ORBIT
PROTECTOR – FROM DEMONS AND TROLLS
BAPHOMET – CULT CREATED FROM THE MYTH
Track Name: Kafilérie
KAFILÉRIE
7 MILIARD HLADOVÝCH KRKŮ
SUPERMARKETY NARVANÉ K PRASKNUTÍ
VYPRAHLÁ POLE, ZNÁSILNĚNÁ ZEMĚ
VÝDOBYTKY KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI

KAFILÉRIE TEMNĚ SI HNIJE
CO NESEŽEREŠ TO ZKONZUMUJE
KAFILÉRIE NEJLEPŠÍ Z HYEN
KAFILÉRIE – KAFILÉRIE

ASANAČNÍ PODNIKY NA ZKAŽENÉ MASO
VEDLEJŠÍ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY Z JATEK
MASOKOMBINÁTY BEZ KONTROLY
SPALOVNY, KOMPOSTÁRNY, DESTRUKTORY

---

RENDERING PLANT
7 BILLIONS OF STARVING THROATS
SUPERMARKETS STUFFED WITH FOOD
PARCHED FIELDS, RAPED EARTH
ACHIEVEMENTS OF THE CONSUMER SOCIETY

RENDERING PLANT IS ROTTING IN DARKNESS
CONSUMES EVERYTHING THAT YOU DON’T DEVOUR
RENDERING PLANT, THE BEST OF HYENAS
RENDERING PLANT – RENDERING PLANT

DECONTAMINATION FACTORIES FOR ROTTEN MEAT
ANIMAL SIDE PRODUCTS FROM SLAUGHTERHOUSES
MEAT PROCESSING FACTORIES WITHOUT CONTROL
INCINERATORS, COMPOSTING PLANTS, DESTRUCTION AIMED
Track Name: Kabala kanibala
KABALA KANIBALA
JSEM MYSTIK, JSEM ŠAMAN
JSEM TRAGÉD A GURMÁN
Z TVÉ LEBKY A MOZKU
SI VYČTU SVŮJ OSUD

MŮJ NÁROD, MŮJ LID
TĚ NENECHÁ SHNÍT
TVŮJ JAZYK A KOSTI
A TOTÉŽ VNITŘNOSTI

JE TO PROSTĚ KABALA – KANIBALA
TO CO TĚ TEĎ SEMELE – A ROZDRTÍ
OBYČEJNÁ KABALA – KANIBALA
CO UKONČÍ TVŮJ ŽIVOT – TVOJE BYTÍ

---

KABALLAH CANNIBALLAH (CABALA CANNIBALA)
I AM MYSTIC, I AM SHAMAN
I AM LOSER AND I AM GOURMET
I WILL READ MY DESTINY
FROM YOUR SKULL AND BRAIN

MY NATION, MY PEOPLE
WILL NOT LET YOU DECAY
YOUR TONGUE AND BONES
AND YOUR GUTS TOO

IT IS SIMPLY CABALA – CANNIBALA
IT IS WHAT WILL GRIND YOU AND CRUSH YOU
ORDINARY CABALA – CANNIBALA
THIS IS WHAT WILL END YOUR LIFE, YOUR EXISTENCE
Track Name: Mrtvočas
MRTVOČAS
JIZVY –TETOVÁNÍM OKAMŽIKU
SLOVA – ŘEČENÁ UŽ JEN ZE ZVYKU
MŮŽEŠ – KLIDNĚ CHCÍPNOUT POZDĚJI
AVŠAK – SMRTI STEJNĚ NEUNIKNEŠ

DOKONCE – I POKAŽENÉ HODINY
UKAZUJÍ – 2x DENNĚ SPRÁVNÝ ČAS
TEĎ VŠAK – NENÍ ČASEM ÚTĚKU
NASTAL – POUZE ČAS UMÍRÁNÍ

MŮJ – DEN – BYL DOBRÝ
NECHŤ – NASTANE – NOC

---

TIMEDEATH
SCARS – TATTOOED BY THE MOMENT
WORDS – FOR THE SAKE OF WORDS
YOU CAN DIE LATER IF YOU WANT
BUT DEATH WILL CATCH YOU ANYWAY

EVEN BROKEN CLOCKS ARE SHOWING
CORRECT TIME TWO TIMES A DAY
HOWEVER THIS IS NO TIME FOR ESCAPING
NOW IT IS TIME TO DIE

MY DAY WAS GOOD
LET THE NIGHT COME
Track Name: Inkvizice
INKVIZICE
SHNILÉ MASO - MUSÍ BÝT ODŘEZÁNO
SATAN ČÍHÁ - NA KAŽDÉM KROKU
UPÁLENÍ - CÍRKEV NEPROLÉVÁ KREV
BOŽÍ MLÝNY - MELOU ZBĚSILE

HEREZE – NEŠVAR SE NÁM ROZŠÍŘIL
DOGMATA – STÁLE PŘEKRUCOVÁNA
PSI PÁNĚ – MOC V RUKOU INKVIZITORŮ
TORTURA – K DOBRÁNÍ SE RYZÍ PRAVDY

UKÁZAT PRSTEM - NA BLIŽNÍHO SVÉHO
VYKONAVATEL PRÁVA - UŽ VŠE ZAŘÍDÍ
POD MUČIDLY - PŘIZNÁNÍ JE SLADKÉ
PLAMENY Z HRANIC - DOSAHUJÍ NEBE

---

INQUISITION
ROTTEN FLESH - MUST BE CUT OFF
SATAN IS LURKING AT EVERY STEP
BURN TO DEATH - CHURCH WILL NOT SHED BLOOD
GOD’S MILLS ARE RUNNING DOUBLE SHIFTS

HERESY – BAD HABIT HAS SPREAD OUT
DOGMA - STILL TWISTED TRUTH
LORD’S HOUNDS – INQUISITORS HAVE THE POWER
TORTURE TO FIND THE PURE TRUTH

POINT THE FINGER - AT YOUR NEIGHBOUR
EXECUTOR - WILL ARRANGE EVERYTHING
CONFESSION IS SWEET – WHEN BEING TORTURED
FLAMES FROM BONFIRES ARE REACHING THE SKY
Track Name: Vlasy hrobů
VLASY HROBŮ
CELÁ NAŠE PLANETA – CELÁ NAŠE ZEMĚ
JE POSETA HROBY – UŽ MILIÓNY LET

CELÁ NAŠE PLANETA – CELÁ NAŠE ZEMĚ
JE POSETA HROBY
UŽ MILIÓNY LET – VŠUDE KOLEM NÁS
VŠUDE NĚKDO POCHOVÁN

HMYZ, ZVÍŘATA, ČLOVĚK – NAŠEL SVÉ HŘBITOVY
NEŽ SE PŘEMĚNIL – DO ZEMĚ, DO PŮDY, DO TRÁVY
DO VLASŮ HROBŮ – DO VLASŮ HROBŮ

DO VLASŮ HROBŮ – DO VLASŮ HROBŮ
DO VLASŮ HROBŮ

---

HAIRS OF GRAVES
OUR WHOLE PLANET – OUR WHOLE EARTH
HAS BEEN COVERED WITH GRAVES FOR MILLIONS YEARS

OUR WHOLE PLANET – OUR WHOLE EARTH
IS COVERED BY GRAVES
FOR MILLIONS YEARS - ALL AROUND US
PEOPLE ARE BURIED EVERYWHERE

INSECT, ANIMALS, HUMANS FOUND THEIR OWN GRAVEYARDS
BEFORE THEY TURNED INTO - EARTH, SOIL, AND GRASS
INTO HAIRS OF GRAVES – INTO HAIRS OF GRAVES

INTO HAIRS OF GRAVES – INTO HAIRS OF GRAVES
INTO HAIRS OF GRAVES